มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215615050
นายอนันต์ อยู่ทอง

6215615051
นางสาวกมลวรรณ นวลน่วม

6215615052
นางสาวกรวรรณ อึ้งตระกูล

6215615053
นางสาวกัญญารัตน์ เรืองรอน

6215615054
นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์คำ

6215615055
นางสาวกัลยา ศรีใส

6215615056
นางสาวกัลยาวดี เมฆี

6215615057
นางสาวกาญดามณี สีขำ

6215615058
นางสาวกุลณัฐ อ้วนอิ่ม

6215615059
นางสาวจิราพร สุขมี

6215615060
นางสาวจุรีพร พันธะนะ

6215615061
นางสาวชนัญญา จันทร์หอม

6215615062
นางสาวชลธิชา ศรีเดือน

6215615063
นางสาวชัญญา โพธิ์อ่ำ

6215615064
นางสาวณัฐธิดา พานเงิน

6215615065
นางสาวดารา พงษ์ประยูร

6215615066
นางสาวดาริกา ศรีแจ่ม

6215615067
นางสาวถมทอง เผือกอ่อน

6215615068
นางสาวทัดดาว มาน้อย

6215615069
นางสาวทิพย์สุดา ช้างศรี

6215615070
นางสาวนฤมล โตเปลี่ยน

6215615071
นางสาวนัชชา คำวัฒนา

6215615072
นางสาวนัดทิกา บุญธานี

6215615073
นางสาวนารี บุญมาละ

6215615074
นางสาวเบญจมาศ ตาลศิริ

6215615075
นางสาวเบญญทิพย์ ขวารัตน์

6215615076
นางสาวประสิตา โฉมศรี

6215615077
นางสาวปรีญาพัชญ์ พันทา

6215615078
นางสาวพนิดา สอนทุ่ง

6215615079
นางสาวพรรณธิภา ต้อยน้อย

6215615080
นางสาวพรรณนิภา รสพล

6215615081
นางสาวพรรณราย สุวรรณบัตร

6215615082
นางสาวพิชญาภา เอี่ยมคำ

6215615083
นางสาวเพ็ชรรัตน์ โมเรือง

6215615084
นางสาวรัตน์ดาวรรณ ขวัญยืน

6215615085
นางสาววรรณภัสสร มานะการ

6215615086
นางสาววราภรณ์ อินสอน

6215615087
นางสาววิมลวรรณ ดีอ่ำ

6215615088
นางสาววิสุดาพร ดำนา

6215615089
นางสาวศรัณย์รัชต์ วรรณพงษ์

6215615090
นางสาวศศิวิมล นันทวงษ์

6215615091
นางสาวศิริญา พรมพะนัส

6215615092
นางสาวสิตานันท์ ทองดอนเหมือน

6215615093
นางสาวสิรีณัฐชา อำนวย

6215615094
นางสาวโสภา อินจันทร์

6215615095
นางสาวอนัญญา อุนทุโร

6215615096
นางสาวอลิสา สุขดี

6215615097
นางสาวอารียา ชีวะนานนท์

6215615098
นายจิตรภาณุ เล็กใหญ่

6215615099
นายพูสาพร คงเจริญ

6215615100
นายรักษมันท์ เลือกหา