มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215239002
นายกิตติศักดิ์ ฮดสูงเนิน

6215239003
นายคมกริช พรมณรงค์

6215239004
นายคมสัน คำลือ

6215239005
นายชตินนท์ สวนดอกไม้

6215239006
นายชนัฐชา โพธิ์ทอง

6215239008
นายชโรธร คะชา

6215239009
นายณัฐพล อินทร์สุข

6215239011
นายทัตเทพ โตจริง

6215239012
นายธนศักดิ์ กลิ่นพยอม

6215239015
นายธีรพงค์ น้อยท่าทอง

6215239018
นายนันธยา เสาร์แบน

6215239021
นายพีรภัทร ราชนิยม

6215239023
นายศรายุธ หอมเย็น

6215239024
นายสุภัทรชัย มีศิล

6215239025
นายสุเมธ เกิดนิ่ม

6215239026
นายอดิศร ชินโชติเกษม

6215239027
นายอนุรักษ์ นามพุทธา

6215239028
นายอนุสรณ์ แพบุตร

6215239029
นายอรรถวุฒิ มารศรี

6215239030
นายอาทิตย์ สิงห์ชู