มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215247001
นางสาวณัฐพร เถอะจ๋า

6215247002
นายเดชณรงค์ ทองเงิน

6215247003
นายธนาธิป เล็กกุล

6215247004
นายภาณุพงศ์ คณโฑทอง

6215247005
นายสัญชัย สุดเอก

6215247006
นายสุธิราช สุคำหล้า