มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215268001
นายณัฐพงศ์ สินมา

6215268002
นายดนัยพงษ์ สละปัญญา

6215268003
นายทศพร ศรีนรคุตร

6215268004
นายธนากร เลาวกุล

6215268005
นายนพพล หมั่นมี

6215268006
นายนพรัตน์ จันทะคุณ

6215268007
นายบริรักษ์ ประชุม

6215268008
นายบุญญฤทธิ์ ยศเจริญ

6215268009
นายศักดิ์สิทธิ์ ปุกฝั้น

6215268010
นายสุภาพ สุวรรณนาค