มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215248001
นายกฤษดา แก้วหลำ

6215248002
นายจักรกฤษ สังข์เที่ยง

6215248003
นายจิระพงศ์ ไชยวุฒิ

6215248004
นายชัยธวัช ฉิมอ่อง

6215248005
นายณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์

6215248006
นายไตรทศ พรมพล

6215248007
นายธนวัฒน์ เจนจบ

6215248008
นายธนายุทธ วงษาศิลป์ชัย

6215248009
นายธีระวัฒน์ อยู่ทิพย์

6215248010
นายปฏิภาณ รูปโฉม

6215248011
นายประสิทธิ์ ขวัญแย้ม

6215248012
นายปาริศ มณฑาทอง

6215248013
นายปิยวัฒน์ สำนัก

6215248014
นายพงษ์นที ตรีเทวี

6215248015
นายพรพิพัฒน์ พุฒสอยดาว

6215248016
นายพัชรพงษ์ บัวบุญ

6215248017
นายพิชัยยุทธ ปิ่นทอง

6215248018
นายพิสิษฐ์ จูชาวนา

6215248019
นายพีรพล ชุ่มอารมณ์

6215248020
นายภัคดุล สีม่วง

6215248021
นายมนตรีรัฐ มงคลรัตน์

6215248022
นายรัชชานนท์ ขาวทุ่ง

6215248023
นายฤทธิชัย กระเซ็น

6215248024
นายวรพล สระทองน้อย

6215248025
นายวัชรพงศ์ ดีจู

6215248026
นายวัชรพงษ์ ปัดสาเวียง

6215248027
นายวีรยุทธ ราชบรรจง

6215248028
นายวีระเสถียร โพธิ์เนียม

6215248029
นายศุภฤกษ์ สงทอง

6215248030
นายศุภวิชญ์ โกศล

6215248031
นายสวิตต์ โคกทับทิม

6215248032
นายสาธิต สังข์ทอง

6215248033
นายสิทธิชัย มันธุจักร

6215248034
นายสิทธิพงษ์ นนทวัน

6215248035
นายสิทธิพงษ์ อ้นเปรม

6215248036
นายสิรภพ สนั่นนาม

6215248037
นายอภิวัฒน์ คงคา

6215248038
นายเอกวิทย์ หาญอยู่