มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215250001
นางสาวทิพามณี เทียนมี

6215250002
นางสาววศินี เฉลิมเชื้อ

6215250003
นางสาวสายรุ้ง ศรีดำ

6215250004
นายกฤษฎา โนจิตร

6215250005
นายกิติศักดิ์ เเหลมหลัก

6215250006
นายเจษฎา กนกสิงห์

6215250007
นายชนชาติ โถงโฉม

6215250008
นายชาตรี มณีสุข

6215250009
นายณัฐดนัย ฤดี

6215250010
นายธนพัฒน์ เขียนประเสริฐ

6215250011
นายธวัชชัย เสียงสังข์

6215250012
นายนนทกฤษณ์ ยอดบุตรดี

6215250013
นายนัฐพล กลิ่นดี

6215250014
นายนันทพงศ์ ทานะมัย

6215250015
นายปฏิพัทธ์ เต็งคิว

6215250016
นายปฏิภาณ ทองอิ่ม

6215250017
นายพงศ์ภรณ์ พวงธรรม

6215250018
นายพงศ์ศิริ อังกาบ

6215250019
นายพศณัฐ บุญฤทธิ์

6215250020
นายพัชรพล ชาญกูล

6215250021
นายพาโชค น้อยแท้

6215250022
นายพีรพล ธงไชย

6215250023
นายพุธชิน แซวหิว

6215250024
นายภานุพงศ์ บุญญเขตต์

6215250025
นายภานุพงศ์ พรมวงษ์

6215250026
นายภูริเดช ทองคำ

6215250027
นายมนต์ชัย ร่มขาว

6215250028
นายรณชัย โมทะนี

6215250029
นายรณชัย อุปถัมภ์

6215250030
นายรัฐธรรมนูญ หมีดง

6215250031
นายรัฐนันท์ ราสีชัย

6215250032
นายวราเทพ ทองเจริญ

6215250033
นายวรุต สิงห์โตทอง

6215250034
นายวัตพงษ์ เพ็ญเกตกร

6215250035
นายวัศพล ทองคำพงษ์

6215250036
นายวุฒิชัย นิลขาว

6215250038
นายศศิพงษ์ จันทรปลาด

6215250039
นายศุภวิชญ์ ขวัญมุข

6215250040
นายสหกิจ แก้วขุนน้า

6215250041
นายสามารถ คล้ายผูก

6215250042
นายสิทธิพงศ์ ไก่แก้ว

6215250043
นายอนุวัฒน์ เที่ยงธรรม

6215250044
นายอาทิตย์ จันทร์เอี่ยม

6215250045
นายเอกบุรุษ ทัพจ๊อก

6215250046
นายรุจิกร ประพฤติธรรม