มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215252001
นางสาวปัทมพร โพธิปัทมะ

6215252002
นางสาวปิยะพร บริกุล

6215252004
นางสาววีนัสสญา รอดสา

6215252005
นางสาวอณัญญา วุฒิสว่าง

6215252006
นางสาวอริสราพร ผมปัน

6215252007
นายไกรสกล คงพ่วง

6215252008
นายจำเริญศักดิ์ มีแก้ว

6215252009
นายจิรัชต์สิน เพ็งอินทร์

6215252010
นายชญานิน เกตุโสภา

6215252011
นายญาณากร พันธุ์กลับ

6215252012
นายณัฐพล หลอมนาค

6215252014
นายธนชิต ทะนันชัย

6215252015
นายธนพงศ์ อุบลฟู

6215252017
นายธัชพล ภวังคานนท์

6215252018
นายนมินทร์ แก้วทองคำ

6215252019
นายพิชญุตม์ โตนดทอง

6215252020
นายพิชิต สิงห์ลี

6215252021
นายพิทยา บัวจันทร์

6215252023
นายพีรพัฒน์ ชัยมี

6215252024
นายภคพงศ์ คุณานุรักษ์กิจ

6215252025
นายภควัต กงถัน

6215252026
นายมณฑล ทองเปลว

6215252027
นายมหาสมุทร วิใจยา

6215252028
นายเมธานนท์ จันทร์กล้า

6215252029
นายวันสว่าง สุขสำราญ

6215252030
นายศุภกฤษณ์ บุญคง

6215252031
นายศุภวัฒน์ นาครัตน์

6215252032
นายสุรชัย นิ่มอิ่ม

6215252033
นายสุรภัศ ศรียัง

6215252034
นายเสกสรร พิมพ์พิจารณ์

6215252035
นายเสริมสุข จีนย้าย

6215252036
นายโสภณ ทอรอด

6215252037
นายอดิลักษณ์ นวลสิงหะ