มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215253001
นางสาววิมลศิริ คงเจริญการ

6215253002
นายกิตติพศ พานจันทร์

6215253003
นายธนพงษ์ ทองพิมพ์

6215253004
นายธนพล ทับแผลง

6215253005
นายปราบปราม อ่อนตา

6215253006
นายกฤษณะ ธรรมมา

6215253007
นายชนาวัฒน์ ตรงต่อกิจ

6215253008
นายธนายุทธ อ้นอิน

6215253010
นายนัฐพร ปาคำวัง

6215253011
นายประสพโชค เรืองวงษ์

6215253012
นายวรวุฒิ ประสพสิน