มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 23/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232224001
นางสาวปรมาภรณ์ สีเอี่ยม

6232224002
นางสาวปิยะดา กันตรัตนากุล

6232224003
นางสุพิตฐ์ชญา คำป้อง

6232224005
นายชวนากร ยศหนองทุ่ม

6232224007
นายณัฐกรณ์ ทินมณี

6232224008
สิบโทณัฐกุล ไทยโกษา

6232224009
นายณัฐภัทร สุวรรณศิลป์

6232224010
นายณัฐเศรษฐ คำมี

6232224013
สิบโทปฏิญญา ปั้นคล้าย

6232224014
นายภัทร วัชรจิตบวร

6232224015
นายภาคินัย ม่วงมัน

6232224016
นายมหิศร บัวเปรม

6232224017
นายมหิศวร บัวเเปรม

6232224018
นายวินัย แสนยามูล

6232224019
นายอธิพัฒน์ ถึงอัมพร

6232224021
นายอุกฤษฏ์ สุรวาศรี

6232224022
นายวรภัทร ภูสมสี

6232224023
สิบโทวิทยา เถระวัล

6232224025
นายพานุชิต แผนสนิท

6232224026
นางสาวนุชนาถ เรือนศิริ