มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 23/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232419001
นางสาวกรองแก้ว อนงค์

6232419002
นางสาวกุลนิษฐ์ ณ ระนอง

6232419003
นางสาวชนิตา อินทร์ยัง

6232419004
นางสาวชุติมา จุมพล

6232419006
นางสาวธนัชญา ผิวชะอุ้ม

6232419008
นางสาวธิดารัตน์ อาจอำนวย

6232419010
นางสาวปารวี ปานทอง

6232419011
นางสาวผกาแก้ว แก่นจันทร์

6232419012
นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เกษม

6232419014
นางสาววรรณนิภา ปานหนู

6232419015
นางสาววิชญาพร โอวกุล

6232419016
นางสาวศิวะพร ล้อวิลัย

6232419019
นางสาวสุดารัตน์ เอี่ยมทวีเจริญ

6232419020
นางสาวสุภาพร แขกใจเย็น

6232419021
นางสาวอนัญพร กลิ่นสังข์

6232419022
นางสาวอารียา กลิ่นสังข์

6232419025
นายจุมภฏ บุตรนุช

6232419028
นายปาณิสรา ปัญญาเจริญศรี

6232419029
นายพบธรรม คำอ่อนดี

6232419032
นายสรศักดิ์ วงษ์กิติ

6232419034
นายอนุชาติ วาจาสัจกุล

6232419035
นางสาวกัญญารัตน์ ออมพลศิริ

6232419037
นางสาวปุญญาพัฒน์ อนันตพิตรพิบูล

6232419038
นายวศวัสน์ สายด้วง

6232419039
นางสาวภริตพร ไขกระวิง

6232419040
นางธัญวรัตม์ จันเทวี

6232419041
นางสาววิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที

6232419042
นางสุภัค ชินคำ