มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 23/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232418001
นางสาวกมลธนันทน์ อธิรวรรธน์

6232418002
นางสาวชลณิชา คำแหง

6232418005
นางสาวนวพร ธุระ

6232418008
นางสาวเบญจมาศ อนุรักษ์ดงพญา

6232418009
นางสาวปองสุข จันดาหาร

6232418010
นางสาวเพ็ญนภา นิลบุญเรือง

6232418011
นางสาวศิริรักษ์ จุลกลับ

6232418013
นางสุภาภรณ์ ศรีปรางค์

6232418014
นางสาวหทัยรัตน์ ทิมเถื่อน

6232418015
นายปรัชชา ราชอ่อง

6232418017
นางสาววริษฐา รวมศิลป์

6232418018
นางสาวสุวพิชชา แจ้งแล้ว

6232418019
นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์