มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 23/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232412001
นางสาวชุติมน บัวบาน

6232412002
นางสาวณัฐวดี ศรแก้ว

6232412003
นางสาวบุศกร รักแจ้ง

6232412005
นางสาวปติณญา พัฒนชัยยะ

6232412006
นางสาวปนิตดา ตาคำ

6232412007
นางสาวปานทิพย์ พิกุล

6232412008
นางสาวพชรมณี จิราพงษ์

6232412009
นางสาวพรทิพย์ หมื่นบำรุง

6232412010
นางสาวมณีรัตน์ บุญอำนวยโชค

6232412011
สิบเอกหญิงรุ่งทิวา ฮับหลี

6232412012
นางลัญฉน์พร คำเขียน

6232412013
นางสาวสุภาภรณ์ คงเเป้น

6232412014
พันตำรวจโทกฤติกร ปานผล

6232412015
สิบตำรวจโทกฤษณพันธ์ จันแจ

6232412016
นายกิตติกร บูรณกูล

6232412018
นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์

6232412019
นายชินวุฒิ เกิดน้อย

6232412020
นายเชษฐพฤนท์ ศิริเขตกิจ

6232412023
นายธรรมรัตน์ ติณะคัต

6232412024
สิบตำรวจโทธาริน สุขเอี่ยม

6232412025
สิบตำรวจตรีธีรพันธ์ กำนันตน

6232412026
ดาบตำรวจนเรศ คำเขียน

6232412027
นายประสิทธิ์ วิชัย

6232412028
สิบตำรวจตรีเปี่ยมวงศ์ สมมงคล

6232412029
สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ

6232412030
จ่าอากาศตรีพศิน เทพละออ

6232412031
สิบตรีภัคธร จิตรสมประสงค์

6232412032
นายภัทรพล เรืองสุกใส

6232412033
สิบตำรวจโทภานุวัฒน์ โอดมี

6232412034
สิบตำรวจโทรัตติกร มั่นดี

6232412035
นายฤทธิศักดิ์ ขอดเงิน

6232412036
นายศักดา วรรณาโส

6232412037
นายศิวณัฐ ทองม่วง

6232412038
สิบโทศุภชัย ฟูดี่

6232412040
สิบตำรวจโทสิรภพ สีสุราช

6232412041
นายสุกฤษฏิ์ เพิ่มพูลทรัพย์

6232412042
นายอนุสรณ์ ยลพันธุ์

6232412043
สิบตำรวจโทวีรพณ ทิพย์รัตน์มงคล

6232412044
สิบตำรวจตรีศราวุฒิ นิ่มนวล

6232412045
สิบตรีอนุวัฒน์ ศรศรี