มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 23/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232606001
นางสาวกัลยา ปัทวี

6232606003
นางสาวจีระพร พูลเกื้อ

6232606004
นางสาวณัฐกาญน์ เพ็งนุ่ม

6232606005
นางสาวณิชากร กาญจนวงษ์

6232606006
นางสาวปาลิดา ขุนเณรพานิช

6232606007
นางสาวพรรณธิชา แก้วเอี่ยม

6232606008
นางสาวรัชนีกร พูลสวัสดิ์

6232606009
นางสาวรัตนาภรณ์ ยุพา

6232606010
นางสาวสุภาวดี มาใบ

6232606011
นางสาวหนึ่งกะรัต นุชจรรยา

6232606013
สิบโทตระกานต์ พงษ์ตระกูล

6232606014
นายธนดล พงศ์สถิตพนา

6232606015
นายธนพล พงศ์สถิตพนา

6232606016
นายธนาณัติ จันทร์เครือยิ้ม

6232606017
นายศุภชัย สวัสดิ์มิ่ง

6232606018
นายศิวัช อินทะศร

6232606019
นางสาวรัตน์ฏิญาพร ปุญญฤทธิ์

6232606020
นางสาวอภัสรา จิตต์ชื้น

6232606021
นางสาวนิรดา อินทร์เรือง

6232606022
นางสาวน้ำฝน สมพงษ์

6232606023
นายพศวัต คุ้มฉาย