มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232602001
นางสาวกมลพรรณ กรมเวช

6232602002
นางสาวกาญจนา ข่มอาวุธ

6232602003
นางสาวเกวลิน ชาภูวงษ์

6232602005
นางสาวจันทิมา ยามวัน

6232602007
นางสาวณัฐธิดา เจนชล

6232602010
นางสาวธัญญรัตน์ คล้ายฉิม

6232602011
นางสาวนวพร คำหอม

6232602013
นางสาวภัทรพร รัตโนภาส

6232602015
นางสาวเรวดี เงินคำมูล

6232602017
นางสาววิมลรัตน์ เพ็ชพริก

6232602018
นางสาวศวิตา เผือกอ่อน

6232602019
นางสาวศศิธร ธัญญาหาร

6232602020
นางสาวศิริลักษณ์ รักทุ่ง

6232602022
นางสาวสุนิสา ยิ้มแก้ว

6232602023
นางสาวสุภาสินี กลํ่ามอญ

6232602024
นางสาวสุวนัท จิตตะระ

6232602025
นางสาวโสภา เพชรน้อย

6232602027
นางสาวอาภัสสร นิรัญศิลป์

6232602028
นายกฤติณัฐ คดคง

6232602029
นายคมสัน อินทรรัตน์

6232602030
สิบโทจิรกิตติ์ เขื่อนแก้ว

6232602031
นายจิรัฏฐินนท์ ศรีพิทักษ์

6232602032
นายณัฐวัตร กำมณี

6232602033
นายธีรวิทย์ หลิมมงคล

6232602034
นายปราโมทย์ มะธิปิไขย

6232602035
นายมนตรี ชาติคำยี่

6232602036
นายเรวัต เอมโอด

6232602038
นายวัฒนชัย แก้วนวล

6232602039
นายศตวรรฒ อโนดาษ

6232602041
นายสุรเสกข์ แตงอ่อน

6232602044
สิบโทหญิงพลอยชมภู โสภณ

6232602047
นายนัฐรินทร์ พุ่มสวัสดิ์

6232602048
นายวีรวัฒน์ สอนสุภาพ

6232602049
นางสาวกาญจนา เขียวพุ่มพวง

6232602050
นายปรวัตร ทองเนียม