มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ 23/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232422002
นางสาวกัลยาณี แก้วเมือง

6232422005
นางสาวชิตชนก มหาคำ

6232422006
นางสาวญาณิศา พรพรม

6232422007
นางสาวปาลิตา สวัสดิ์วงษ์

6232422008
นางสาวมุกดา หมอยา

6232422010
นางสาววงศ์พรรณ พงษ์โชคพิภพ

6232422011
นางสาววริศรา คำฟู

6232422013
นางสาวสุริชา อิ่มคำ

6232422014
นางสาวอภิสรา เดียวสุขประเสริฐ

6232422015
นางสาวอรปรียา อิ่นแก้ว

6232422016
นางสาวอารัญดา คูหารัตนากร

6232422017
นายกฤษกร นครประสาท

6232422018
นายฐานิศร์ ผ่องใส

6232422019
นายณัฐพงศ์ คงเผื่อน

6232422021
นายทัศนัย จูด้วง

6232422024
สิบเอกพิชัย แตงรอด

6232422025
นายพีรวัส จิตทอง

6232422026
นายภีระวัตร บุญมี

6232422028
นายวัชรพัฐ บริบูรณ์

6232422030
สิบตรีสิทธิชัย สีฟอง

6232422031
นายสิทธิโชค แก้วมั่น

6232422032
นายอดินันท์ ส่งเสริมธนะ

6232422033
จ่าสิบตรีอมรเทพ คล้ายเครือ

6232422034
สิบเอกอัครฤทธิ์ ทองเสี่ยน

6232422035
นายอัมรินทร์ วงษ์คุย

6232422036
นางสาวกฤตยพร โพธิ์ตาด

6232422037
นางสาวอรุณประไพ ใจดวง

6232422038
นางสาวอรัญญารัตน์ ณรงค์พิทักษ์

6232422039
นายฆณศัพท์ ฤทธิ์มั่น

6232422040
สิบเอกเอกกริช ภูมิประเทศ

6232422041
นางสาวมัตติกา ล่วงลือ