มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232426001
นางสาวธนภร อิ่มใจ

6232426003
นางสาวพัชรา น้อยรักษา

6232426004
นางสาวมัสลิน อนันต์

6232426008
สิบโทคมกฤช พวงทรัพย์

6232426009
นายเฉลิมพล เสนาพันธ์

6232426010
สิบโทณฐาภพ ชื่นใจดี

6232426011
จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ สานฟอง

6232426012
สิบโททรงวุฒิ ดวงตา

6232426013
นายนฤชิต วสุรัตนพร

6232426014
สิบโทเนติธร เสาร์คำ

6232426015
สิบตรีปฏิพล หล้าขาว

6232426016
จ่าอากาศโทปฐมพงศ์ นันทะเรือน

6232426017
สิบตรีปิโยรส ด้วงวิเศษ

6232426019
จ่าสิบเอกพันธุ์แก้ว อิสรีย์วิทัต

6232426020
สิบโทพิชญ์ภพ เอี่ยมศรีรักษ์

6232426021
จ่าอากาศตรีพิชญุตม์ แสงบุญ

6232426023
สิบโทภานุวัฒน์ พลสวัสดิ์

6232426024
สิบโทรัตนชัย มีอาษา

6232426025
สิบโทวรัญญู ต๊ะแก้ว

6232426026
สิบตรีวีรพงศ์ พรมเปี่ยง

6232426027
สิบตรีวีรวุฒิ สืบสาย

6232426029
นายศุภกิตต์ นามวงค์

6232426030
สิบโทสมพล อิ่มเพ็ง

6232426031
นายสหรัฐ เทพบาท

6232426032
นายสัญชัย บุญแจ้ง

6232426034
สิบโทสิริราช คำเชื้อ

6232426035
สิบเอกสิวะ รุ่งน้อย

6232426036
นายอนุพงษ์ อนุดิลกไพศาล

6232426037
สิบตรีอาคร้าว ด้วงทอง

6232426038
สิบโทเอกภพ บุญมา

6232426044
สิบโทเขมชาติ ก่อเกิด

6232426049
สิบโทชนากร ราชเพียแก้ว

6232426051
สิบโทณัฐชวิศร์ นามยอมอมร

6232426068
สิบโทภูริณัฐ อภัยภักดิ์

6232426075
สิบโทยุทธศักดิ์ ปันแก้ว

6232426079
สิบโทสุภกร คำพูล

6232426080
สิบโททินภัทร มิ่งสกุล

6232426081
จ่าอากาศโทนัทธพงศ์ กิ่งเมือง

6232426086
นายเจตนิพัทธ์ สุขะตุงคะ

6232426088
นางสาวนภัสวรรณ ศรีเมือง