มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 23/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232426002
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ประทีป

6232426005
นางสาวสุพิณโญ บุญมี

6232426006
นายกฤตภาสชัย ก๋าเร็ว

6232426018
สิบโทพชรพล ประทุมเวียง

6232426022
สิบเอกภาณุพงศ์ อุดรวงค์

6232426039
นางสาวจุฑามาศ อินทร์สุข

6232426040
นางสาวณัฐนิชา ณ ระนอง

6232426041
นางสาวพรทิพย์ เกลี้ยงมะ

6232426042
นางสาวมนทิชา บัวคำ

6232426043
นางสาวอมลมณี คชนิล

6232426045
สิบเอกจรูญ แป้นแก้ว

6232426047
นายจีรภูมิ ภูมิผล

6232426048
สิบโทชนะชัย มณีทรัพย์

6232426050
สิบโทชูศักดิ์ สุดเงิน

6232426052
นายณัฐชานนท์ กาศสกุล

6232426054
สิบโทณัฐภัทร ศรีคล้าย

6232426055
นายเดชชาติ โพธิ์ปาน

6232426056
สิบตรีธนกร ลูกศร

6232426057
สิบตรีธนภัทร วงษ์อ่อนสนิท

6232426058
สิบโทนฤเบศร์ แสงจันดา

6232426059
สิบโทน่านราชันย์ ชะวาเขต

6232426060
สิบตรีประทีป จันทร์เนตร

6232426061
สิบโทพงศ์พัทธ์ แดงเรือง

6232426063
นายพรรษวุฒิ มั่นพรรษา

6232426064
สิบเอกพิเชษฐ์ แก้วมี

6232426065
สิบตรีพิษณุ อุ่นชาวนา

6232426066
สิบเอกภัทรพงศ์ ศรียัง

6232426067
สิบตำรวจตรีภัทรพล กลิ่นเจาะ

6232426069
นายมินธดา กลัดเฟื่อง

6232426070
สิบโทวีระพล ประทุมทอง

6232426071
นายศักดิ์สยาม สีทา

6232426072
สิบโทศิวกร ศรทรง

6232426073
สิบโทสิทธิพงษ์ คงรอด

6232426074
สิบโทอมรเทพ มุมวงค์

6232426076
สิบโทสรวิศ สาดจุ้ย

6232426078
นายชาติชาย เม่นแตง

6232426082
นางสาวประภาทิพย์ เนียมหอม

6232426083
สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน

6232426084
นางสาววิชิตา เงินแจ้ง

6232426085
นายนิติรัฐ ตราชื่นต้อง

6232426087
สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม

6232426089
นายนพรัตน์ รองทอง