มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 23/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6232614001
นางสาวกนกนิภา อินเมฆ

6232614002
นางสาวกนกพร สืบไทย

6232614005
นางสาวทวีพร คำสุกดี

6232614007
นางสาวปรียาภรณ์ เย็นขัน

6232614009
นางสาวสุชาดา เปรมปรี

6232614011
นายกฤษบวร มณีสุโข

6232614012
นายคีรีรัฐ สุรรัตน์

6232614013
นายณัฐพล บวบหอม

6232614014
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ

6232614015
นายธีรศักดิ์ จุลการ

6232614016
นายประสิทธิชัย โตเครือดี

6232614017
นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรคณา

6232614018
นายพันธชา คุ้มคำ

6232614019
นายภูมิมินทร์ ศรีแสน

6232614021
นายศุภิสรา ธัญญผล