มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 23/04 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235224001
นางสาวกมลชนก ชลมารค

6235224004
นางสาวรัฐชฎา ตองอ่อน

6235224005
นางสาวรัตติญา แสงคำ

6235224006
นางสาววรรษิญา เวฬุมาศ

6235224007
นางสาววรวรรณ มั่นจิตต์

6235224008
นางสาวสุภานัน งามวงษ์

6235224009
นางสาวอนันตญา บุญมี

6235224010
นางสาวอัจฉรา ยงท้วม

6235224011
จ่าอากาศตรีกฤษณพงศ์ จาดศรี

6235224012
จ่าอากาศตรีเจตนิพัทธ์ ยอดเมือง

6235224013
จ่าอากาศตรีชลกานต์ จับแสงจันทร์

6235224015
นายฐกฤต เทียนสันจร

6235224016
สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ

6235224017
นายนันทชัย สุขคงมิตร

6235224018
นายบริพัฒน์ ชมภิรมย์

6235224019
จ่าอากาศตรีวงศกร อมะรักษ์

6235224020
นายวัชรินทร์ ก๋าคำ

6235224021
นายสมยศ นรพงษ์

6235224022
นายสันติ สนสาย

6235224023
นายอัฏฐากรณ์ ฤทธิ์มั่น