มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 23/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235603001
นางสาวงามสิรี อึ้งปิติมานะ

6235603002
นางสาวจริยา บุญชู

6235603003
นางสาวชุติมา แตงอ่อน

6235603004
นางสาวณัฏฐณิชา เมฆสันต์

6235603005
นางสาวน้ำส้ม เสือแช่ม

6235603006
นางนิตยา ทองเปลี่ยง

6235603009
นางสาวพรพรรณ พิณเพ็ง

6235603010
นางสาวรติพร เชื้อจีน

6235603011
นางสาวสิริลักษณ์ รอบุญ

6235603013
นางสาวสุพัฒน์ธิดา บำรุงดี

6235603015
นายพชรพล เทียนพันธุ์