มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 23/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235606003
นางสาวดวงกมล คล้ายสุวรรณ์

6235606005
นางสาวนกน้อย ก้อนสะเทื้อน

6235606006
นางสาวนนท์สินี เจริญสุข

6235606007
นางสาวนัฐติยา ปั้นทิม

6235606008
นางสาวรัตนกาญจน์ ทิพนัส

6235606009
นางสาววิภาวรรณ ไชยโย

6235606010
นางสาวศิรัญญา สาลี

6235606011
นางสาวสิริวิมล จีนย้าย

6235606012
นางสาวสุดารัตน์ ยาไก่ต้อย

6235606013
นางสาวอรอุมา คุณตา

6235606015
นายจิรัตน์ ทวีนุชวดีกาล

6235606016
ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงค์ คำภีระ

6235606017
นายพงศธร น้อยจันทร์

6235606019
นายวสุรัตน์ วัฒนะ

6235606020
นายวิทยา ภิลาศรี

6235606021
นายอดิเทพ กุลภัทรวิจิตร

6235606022
นางสาวยุวนิดา นำพา

6235606024
นายอำนาจ สุขเกิด