มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/09 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235602001
นางสาวกุลภานัน เสือเกิด

6235602002
นางสาวเกษมณี ตุ่นไหล

6235602005
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ แจงทอง

6235602006
นางสาวเจนจิรา พิมเสน

6235602007
นางสาวณัชณิชา แสงวัง

6235602008
นางสาวณัฏฐกานต์ กูดน้อย

6235602011
นางสาวนิพาพร ชิดชม

6235602012
นางสาวประภัสสร ปริมาณ

6235602013
นางสาวปิยะนันท์ อินเมฆ

6235602016
นางสาววิลาสินี แวงวรรณ

6235602017
นางสาวสุดารัตน์ เย็นศิริ

6235602018
นางสาวสุภัชชา แก้วนิล

6235602019
นางสาวเสาวนีย์ มีจันโท

6235602020
นางสาวอรทัย บางเฟื่อง

6235602023
นายธนกร เลิศวิลัย

6235602024
นายนพดล ระย้า

6235602025
นายนวพล สุขขี

6235602026
นายพิชิต สีหานารถ

6235602028
นายวีระ มั่นคง

6235602029
นายศักดา บัวสุก

6235602030
นายสุรางค์ สันป่าแก้ว

6235602060
นายภัควัฒน์ กุนมล

6235602061
นางสาวอารีรัตน์ รุ่งนิมิตร