มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/10 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235602031
นางฉันทนา เสวกวิหารี

6235602033
นางสาวญาดารัตน์ อ้นอินทร์

6235602034
นางสาวฐิติรัตน์ เสือเพ็ง

6235602035
นางสาวปริฉัตร แสงอุทัย

6235602036
นางสาวปาริฉัตร ทรงแบน

6235602038
นางสาวปุญญิศา สีบุ

6235602039
นางสาวเพชรลดา ศรีดงพลับ

6235602040
นางสาวมาลีฉัตร สิงห์กรณ์

6235602041
นางสาวยุพา คำสุข

6235602044
นางสาวศิริลักษณ์ ตันหิง

6235602045
นางสาวศุภตรา เยี่ยงจันทึก

6235602046
นางสาวสุกัญญา ไฝสัมฤทธิ์

6235602048
นางสาวสุพัฒธา บุญกลั่นสอน

6235602050
นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว

6235602051
นายชนบดี มีสุข

6235602052
นายณัฐพนธ์ ทองคุ้มญาติ

6235602054
นายนพพนธ์ ศิลา

6235602055
นายวรพล คุณชื่น

6235602056
ร้อยโทวันชนะ วังคำ

6235602057
นายอุกฤษฏ์ บุญยะรัตน์

6235602062
นางสาวเกศรินทร์ อินเขียว