มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 23/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235622001
นางสาวกนกพร จริยสิทธิ์

6235622002
นางสาวกนกลักษณ์ มากอิ่ม

6235622003
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เดช

6235622004
นางสาวกัญญาณัฐ ทิมจ้อย

6235622005
นางสาวกาญจนา เลื่อนลอย

6235622006
นางสาวกุลรัตน์ ต่ายคง

6235622008
นางสาวจิราวรรณ คำบุญ

6235622009
นางสาวชลิฎา ประนามะโก

6235622010
นางสาวณัฐริตา เสถียรวงศ์นุษา

6235622011
นางสาวโทโมโย่ มาอยู่

6235622012
นางสาวธัญญารัตน์ ฟักทอง

6235622013
นางสาวธิดาภรณ์ ผาเจริญ

6235622015
นางสาวปานรวี กุหลาบ

6235622016
นางสาวปาริชาต เรืองชาวนา

6235622017
นางสาวพัชราภรณ์ หอยสังข์

6235622018
นางศิราณี ภูมิชาติ

6235622019
นางสาวสาวิตรี บุญโพธิ์

6235622020
นางสาวสุวิมล หมีนาค

6235622021
นางอรวรรณ อุดทาคำ

6235622022
นางสาวอ้อยทิพย์ ฟั้นคุ้ม

6235622023
นายประทีป เมี้ยนเทศ

6235622026
นายอนุชิต ชูวงค์

6235622027
นายอภิวัฒน์ เทียนธนกูล

6235622028
นางสาววริศรา จันทะคีรี

6235622030
นายปฐมพร เงินจันทร์