มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235615001
นางสาวกนกวรรณ คำวิระ

6235615004
นางสาวกฤษณา บำรุงเอี่ยมปัญญา

6235615005
นางสาวจตุพร รอบุญ

6235615006
นางสาวจริยา เสาพรม

6235615007
นางสาวจันทร์สุดา จังโกฏิ

6235615008
นางสาวฐิตินันท์ อ่ำเมือง

6235615011
นางสาวณัฐชานันท์ รื่นเริง

6235615012
นางสาวน้ำฝน ฝ่ายกลาง

6235615016
นางสาวพิมพา ปานยิ้ม

6235615017
นางสาวฟาติมา ศรีฉ่ำ

6235615020
นางสาวยุพาวรรณ แก้วสว่าง

6235615022
นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง

6235615023
นางสาววันนิสา บุญนิม

6235615024
นางสาววันวิสา ชาติยิ้ม

6235615025
นางสาววิไลวรรณ ธงชัย

6235615026
นางสาวสุดาทิพย์ ขำประสิทธิ์

6235615027
นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง

6235615028
นางสาวสุพัตรา เคียงข้าง

6235615029
นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร

6235615030
นางสาวอิสรา ภูมิประเทศ

6235615031
นางสาวธวรรณกร จันทร์ศรี

6235615035
นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง

6235615046
นางสาวทัศนีย์ยา เจิมจวง

6235615048
นางสาวนำพร บุญผล

6235615059
นางสาวสุพรรษา เพชรทอง

6235615064
นางสาวอุมาพร ทับบุญมี

6235615067
นางสาวเจนจิรา สองศร

6235615068
นางสาวชนนิภา แซเม้า

6235615103
นางสาววรรณนิกา น้อยแก้ว

6235615104
นางสาวกนิษฐิกา ผลสอน