มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/12 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235615015
นางสาวพรรษชล จันทร์แจ้ง

6235615036
นางสาวกาญจนา ไชยูปถัมภ์

6235615037
นางสาวกิติวรรณ ใจกุศล

6235615039
นางสาวจิราพัชร พรมปาน

6235615041
นางสาวณัฏฐนันท์ เรืองฤทธิ์

6235615042
นางสาวณัฐกานต์ ขำมัด

6235615043
นางสาวณัฐชยา ปุทุชน

6235615045
นางสาวณิชมน วัฒนกุลชัย

6235615047
นางสาวธัญวรัตน์ ศรีสุข

6235615049
นางสาวบุญญารัตน์ ดวงคำมุง

6235615051
นางสาวปวันรัตน์ บัวศักดิ์

6235615052
นางสาวพฤกษา ภักดี

6235615053
นางสาวภาวินี สายจิตร

6235615054
นางสาวรัตติยากร ชอบธรรม

6235615056
นางสาววิภาพร เยาวลักษณ์

6235615058
นางสาวสุกัญญา ศิริ

6235615060
นางสาวสุพิชชา โกมลสวรรค์

6235615061
นางสาวสุภัทรา เนียมหอม

6235615062
นางสาวอรนันท์ ประคำทอง

6235615063
นางสาวอัจฉรา ไชยสัจ

6235615065
นางสาวกฤติยาภรณ์ กลิ่นทวี

6235615069
นางสาวชลธิชา ไชยสลี

6235615072
นางสาวทวีวรรณ วรรณดี

6235615076
นางสาวนัฐริณีย์ พลขันธ์

6235615088
นางสาววรรณพร เขียวบ้านยาง

6235615091
นางสาวสุพรรษา แก่นจรรยา

6235615096
นางสาวเกวลิน จันทร์โท

6235615097
นางสาวนฤมล ทิมจีน

6235615098
นางสาวณัฐวีณ์ มีเครือรอด

6235615099
นางสาววรารัตน์ จันคีรี