มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/13 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235615009
นางสาวณรินทร จันทร์สีดา

6235615013
นางสาวพรนภา ปิ่นทอง

6235615014
นางสาวพรรณภัค สารส

6235615019
นางสาวมธุรส วงษ์ษานิล

6235615032
นายพงศภัค นัดดา

6235615033
นายภาณุ ลองสำลี

6235615038
นางสาวจิตรานุช มีแพ

6235615040
นางสาวเฉลิมศรี อินโส

6235615050
นางสาวปภัสรา ปารักษา

6235615057
นางสาวสมิตา โคตรชมภู

6235615066
นางสาวกวิสรา มีศรีเรือง

6235615070
นางสาวชุติกาญจน์ ไพบูลย์

6235615071
นางสาวณัชชา สุขแพทย์

6235615073
นางสาวธิชา มาชาวสวน

6235615074
นางสาวนภัสสร มีกมล

6235615075
นางสาวนัฐภรณ์ อยู่เบิก

6235615077
นางสาวนุชนาฏ วงษ์พระราม

6235615078
นางสาวนุชรีย์ ยอดนิโรด

6235615079
นางสาวเบญจมาศ แจ่มน้อย

6235615080
นางสาวเบญจรารัตน์ ทองเถาะ

6235615081
นางสาวปัทมา จันทร์ย้อย

6235615082
นางสาวฟาชิญา เทียนสันจร

6235615083
นางสาวมลฤดี จี่มุก

6235615084
นางสาวมาราตา แลรุณ

6235615085
นางสาวมาริสา ฉ่ำชื่น

6235615086
นางสาวรัตติกาล สีลา

6235615087
นางสาวรัศมี จันตระ

6235615089
นางสาวศุภลักษณ์ คชพงษ์

6235615090
นางสาวสุกัญญ์ณณัฎฐ์ วงค์จักร์

6235615092
นางสุภัสรณ์ อ่องแดง

6235615093
นางสาวอรวรรณ สุขเจริญ

6235615094
นางสาวอินทิรา สะพานหล้า

6235615100
นางสาววรางคณา รอดทัพ

6235615101
นายภาณุวัฒน์ ชัยวงศ์

6235615102
นายนพดล บัวตองชูช่อ