มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 23/03 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235239001
นางสาวคุณัญญา ไพจิตร

6235239002
นางสาวพรทิพย์ เชื้อทอง

6235239003
นางสาวพิมลรัตน์ คชพงษ์

6235239004
นางสาวมณีรัตน์ ชอนหนองบอน

6235239005
นายจำรัส แหลมทองหลาง

6235239006
นายณรรษธจักษ์ น้อยกอ

6235239007
นายทิพย์มณีกร แก้ววิไล

6235239008
นายธนกฤต กอชัยศิริกุล

6235239010
นายรังสรรค์ เนินทรา

6235239011
นายวิลาศ มากเมือง

6235239012
นายศักรินทร์ กุศลวงษ์

6235239014
สิบโทสุรเดช เมืองจันทร์

6235239015
นางสาววรัญญา อิ่มม่วง

6235239016
นายธนดล ศศิวิมลกาล

6235239017
นายธีรเดช หยวนแหยม

6235239018
นายจุลพัฒน์ ปานแดง