มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 23/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235242001
นางสาวขนิษฐา ภู่ชัย

6235242002
นางสาวณัฐสุดา มั่นเขตกิจ

6235242003
นางสาวธนัญญา ไชยชะนะ

6235242004
นางสาวนวภัทร์ ธูปกลาง

6235242005
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ศรีมาลัย

6235242006
นางสาวนิติยพร แสงดี

6235242007
นางสาวปรียาพร สร้อยเพ็ช

6235242008
นางสาวมนธิศา เมืองเขียว

6235242009
นางสาวศรัญญา แสงสาย

6235242010
นางสาวศิริภรณ์ ขันคำนันต๊ะ

6235242011
นางสาวสกุลรัตน์ ดาวเรือง

6235242012
นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์

6235242013
นายปภิณวิทย์ อิ่มขำ

6235242014
นายพิษนุ อภิสมาจารโยธิน

6235242015
นายเพชรธงชัย ประภา

6235242016
นายวรุตม์ อาณัติ

6235242017
นายวีรพงศ์ เพชรพ่วง

6235242018
นายสิทธิศักดิ์ คุ้ยทอง

6235242019
นางสาวศิริพร ไพรอุดม

6235242020
นายวิรุต มีทรัพย์