มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 23/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235250001
นายกฤษฎา มีเนียม

6235250002
นายกุลบุรุษ สวนเศรษฐ

6235250003
จ่าโทณัฐพงศ์ เกี่ยวพันธุ์

6235250005
นายธนพนธ์ ปัญญะ

6235250006
จ่าอากาศตรีธีรภัทร ขานชัยภูมิ

6235250007
นายธีระพล ปานโพธิ์

6235250008
จ่าอากาศเอกนภพล สราญรมย์

6235250009
สิบโทพงษ์พัฒน์ บัวเกตุ

6235250010
นายภควัต ทองดี

6235250011
นายฤทธิพร เทพบุตร

6235250012
สิบโทศศธร คงธรรมชาติ

6235250013
จ่าอากาศโทษมากร กองนิล

6235250014
นายสมชาย กลิ่นขำ

6235250015
จ่าอากาศตรีอภิรักษ์ พิงตะคุ

6235250016
นายอลงกรณ์ อิฐสุวรรณากุล

6235250017
นายเสฎฐวุฒิ เข่งตุ่น

6235250018
สิบเอกพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว

6235250019
นายพุฒิพงศ์ โทนแจ้ง