มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 23/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235252001
นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐสุข

6235252002
นางสาวศศิวิมล เจิมจุ้ย

6235252004
นางสาวสุพัตรา สายดำ

6235252005
นางสาวสุภาพรรณ สุขขี

6235252006
นายกฤษณะ มีแพ

6235252007
นายกฤษณะ สร้อยนาค

6235252008
นายกิติพงษ์ เสนาะจิตร

6235252009
นายคงศักดิ์ ไกรสีกาจ

6235252010
นายชยางกูร เกิดสรรค์

6235252011
นายณรานนท์ แสงทวี

6235252012
นายณัฐภัทร แผ่นผา

6235252013
นายธนกร ประดุงรุก

6235252014
นายพิชาภพ หุนกระโทก

6235252015
นายวิชัย พิพวนสุข

6235252016
ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ ประดุงรุก

6235252017
นายสิทธาชัย เปี่ยมชาวนา

6235252018
นายสุทธินันท์ ทรัพย์เมือง

6235252019
นายธีรทัศน์ บุญแก้ว

6235252020
นายสิทธิพล ทิน้อย

6235252021
นายณัชพล ประทุมวงศ์

6235252022
นายกฤษฎา พุทธชาติ

6235252023
นางสาววรารัตน์ สวนเศรษฐ

6235252025
นายธีรยุทธ์ ศรีวนามีลาภ