มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 23/61 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235405001
นางสาวขนิษฐา ตั้งใจ

6235405002
นางสาวจุฑามาศ อัสถิ

6235405004
นางสาวพชรมน นิ่มนวล

6235405005
นางสาวพัชรา สอนมงคล

6235405006
นางสาววัฒจิรา ศรีเดช

6235405007
นางสาวศิริวรรณ นันทะสาร

6235405008
นางสาวโศภิษฐ์ชา เนียมเฟือง

6235405009
นางสาวอภิญญา เอมโคกสลุด

6235405010
นายกฤษณะ นุชบ้านป่า

6235405011
นายจีรวัฒน์ อัสถิ

6235405012
นายชัยณรงค์ คงเมือง

6235405013
จ่าสิบเอกฐิติพงศ์ เย็นฉ่ำ

6235405014
นายบรรจบ สุวรรณรัตน์

6235405015
นายมงคล ทองคงอ่วม

6235405016
นายวินัย ม่วงมงคล

6235405017
นายสุทธินันท์ โพธิ์พุก

6235405018
นายสุเทพ ถนัดทำ

6235405019
นายสุวรรณ์ ลาภะ

6235405020
นายอติกันต์ ดำสะดี

6235405022
นางชรัตน์ดา ทองเนื้ออ่อน

6235405023
นายศิริชัย ทองเนื้ออ่อน