มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 23/61 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6235405002
นางสาวจุฑามาศ อัสถิ

6235405007
นางสาวศิริวรรณ นันทะสาร

6235405008
นางสาวโศภิษฐ์ชา เนียมเฟือง

6235405009
นางสาวอภิญญา เอมโคกสลุด

6235405010
นายกฤษณะ นุชบ้านป่า

6235405011
นายจีรวัฒน์ อัสถิ

6235405023
นายศิริชัย ทองเนื้ออ่อน