มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267101001
นางสาวชาลิดา วงศ์ใหญ่

6267101002
นางสาวธัญทรัตน์ บัวแย้ม

6267101003
นางพรรณทิพภา จำเนียรพรม

6267101004
นางสาวรัชนัญ เพชรมี

6267101005
นางสาวรุ่งเรือง มั่นคำ

6267101006
นางสาวสิริรัตน์ พรหมปั้น

6267101007
นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์

6267101008
นางสาวสุรัสวดี คุ้มสุพรรณ

6267101009
นางสาวสุรีรัตน์ ยอดบุรี

6267101010
นางสาวอังสนา อินทิม

6267101012
นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์

6267101013
นายนนทภัทร แก้วก้อน

6267101014
นายมานพ ยอดเกตุ

6267101015
นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ

6267101016
นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์