มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267101011
นายชนะชัย คงมั่น

6267101017
นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง

6267101018
นางสาวชญานิศ ปวงกาวี

6267101019
นางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม

6267101020
นางณัฐปภัสร์ มาเวหา

6267101021
นางสาวธัญนันท์ ชาวส้าน

6267101022
นางสาวธัญลักษณ์ ลือยศ

6267101023
นางสาวพรวิภา สวนมะลิ

6267101024
นางสาวพิริยา บุญเย็น

6267101025
นางสาวลักษณาภรณ์ ทองสุข

6267101026
นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์

6267101027
นายธีรวัต เอี่ยมมา

6267101028
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา

6267101029
นายร่มไทร ไมตระรัตน์

6267101030
นายวิษณุ หนูแย้ม