มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267105001
นางสาวกันต์กนิษฐ์ วงศ์ครุฑ

6267105002
นางสาวธนัชพร แพงไตร

6267105003
นายเด่นนที กองพล