มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267121001
นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ

6267121003
นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ

6267121005
นางสาวพัชรา ตลับทอง

6267121006
นางสาวไอลดา แปงแก้ว

6267121007
นายณัฐพล สีฟอง

6267121008
นายธนวัฒน์ มาเพ็ชร