มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267124001
นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์

6267124002
นางสาววนัสนันท์ เกษประสิทธิ์

6267124003
นายณัฐพล ปะละใจ

6267124004
นายนิวัฒ บัวติ๊บ