มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267123001
นางสาวอัญชลี อินสาย

6267123002
นายสุนภนต์ นิณรัตน์

6267123003
นายศุภณัฐ สุขสมบัติ