มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267208001
นางวันทนา แดงเรือง

6267208002
นางสาวศรีไพร พรมชาติ

6267208003
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง

6267208004
นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด

6267208005
นายศราวุฒิ โค้วสกุล

6267208006
นายศักดิ์สิทธิ์ บำรุง

6267208007
นายสิปปวิชญ์ บางนาค