มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267605001
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ

6267605004
นางสาวเกตน์สิรี ศรีภูธร

6267605005
นางสาวนิภาวรรณ ดิษฐจันทร์

6267605006
นางสาวพรกนก เพลินสุข

6267605007
นางสาวพิชญา วัฒนกสิวิชช์

6267605008
นางสาวศศิวิมล ขำโอด

6267605009
นางสาวพณณกร กระบวนศรี

6267605010
นางสาววรวลัญช์ กรองทอง

6267605011
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ

6267605012
นายณฐพัฒน์ มั่งชม

6267605014
นายอดุลย์ ชาญศึก