มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267422001
นางสาวจีรนันท์ ยายะวงษ์

6267422003
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์

6267422004
นางสาวรัตน์ติกานต์ อินทร์สุข

6267422005
นางสาววัชรา จินตา

6267422007
นางสาวสุภารัตน์ ทองปลิว

6267422009
นายบุญโชค บุญมี

6267422011
นายศรายุทธ คชพงศ์

6267422012
นายอรรถนันท์ คำยิ่ง

6267422025
นายกริช เกียรติญาณ

6267422032
นางสาวมาริษา อนันทราวัน

6267422033
นางสาวสุภาวิณี กองแก้ว

6267422035
นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี

6267422036
นางสาวธิชาภรณ์ กำนันตน

6267422043
นายธราธิป พูนธราสิน