มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการสารสนเทศ (Information Management) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6269270001
นางสาวภาวินี อินทร์ทอง

6269270002
นายธนพงศ์ นิตยะประภา

6269270003
นายพงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา

6269270004
นายภวัต ฉิมเล็ก