มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6269105001
นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์

6269105002
นางสาวจินตนา ประดุจพงษ์เพ็ชร์

6269105003
นายจิรุตถ์ ภู่เจริญ

6269105004
นายพนัส นาคบุญ

6269105005
นายสมบัติ ลำคำ

6269105006
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ