มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6269208001
นางกีรติญา สอนเนย

6269208002
นางสาวกุลชญา สิ่วหงวน

6269208003
นางจิราภา สุขประเสริฐ

6269208005
นางสาววิรัชยา อินทะกันฑ์

6269208006
นางสาวไอรดา สุดสังข์