มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6269124001
นางสาวกุสิมา เกล็บจุ

6269124002
นายจตุพร เสือมี

6269124003
นางสาวภาวิณี เดชเทศ

6269124004
นายน้อย คันชั่งทอง

6269124005
พระพบธรรม เพ็ชรสมัย