มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6269623001
นางสาวดอกอ้อ ขวัญนิน

6269623002
นางนภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

6269623003
นายภัทรพนธ์ อุ่นปรีชาวณิชย์

6269623004
นายวิชเยนทร์ วชิราศรีศิริกุล

6269623005
นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์

6269623006
นายสุชาติ ชาติวรรณ

6269623007
นายสิระ เจนจาคะ

6269623008
นายพรชัย อินทร์สุข

6269623010
นายโกวิทย์ ทรงคุณ

6269623011
นายนริสสร แสงแก้ว

6269623012
นายจีรเดช ศรีวิราช