มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312125003
นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ สิงห์สี

6312125004
นางสาวเขมวันต์ นิลทอง

6312125005
นางสาวชยิสรา ดวงจันทร์

6312125006
นางสาวชุติมณฑน์ ธาราพงษ์

6312125007
นางสาวณัฐกานต์ คำสวัสดิ์

6312125008
นางสาวณัฐพร ทองสว่าง

6312125009
นางสาวณีรนุช เนตรชาวนา

6312125010
นางทัศนีย์วรรณ จันทร์ศรี

6312125011
นางสาวธันยพร ผลจักร์

6312125012
นางสาวนราทิพย์ ธัญญะอุดม

6312125013
นางสาวนิพาภรณ์ มหิวรรณ

6312125014
นางสาวปรียาภรณ์ บุญวุฒิวิวัฒน์

6312125015
นางสาวปาวีณา มากผล

6312125016
นางสาวปิยธิดา เบ็ญจมาศ

6312125017
นางสาวพรรณรายณ์ คำหมู่

6312125018
นางสาวพัชราภรณ์ อินเลี้ยง

6312125019
นางสาวพิชชาพร มีลาบ

6312125020
นางสาวเพ็ญนภา ปิ่นสุข

6312125021
นางสาวภัคลมัย เชิดชู

6312125022
นางสาวภัทรภร เคาวลึก

6312125023
นางสาวลลิตา แพงทอง

6312125025
นางสาววลีพร ขุนทำนาย

6312125026
นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง

6312125027
นางสาวสุรัตนา เดชพละ

6312125028
นางสาวอนุธิดา จันทร์ทา

6312125029
นางสาวอัญชลี สืบสำราญ

6312125030
นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์

6312125031
นางสาวอัณธริกา กรรณภักตร์

6312125032
นายพัชรพงษ์ อ่อนจิตร

6312125033
นายราเชน จ่านาค

6312125034
นายอนรรฆ ศักดิ์เจริญชัยกุล