มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312125035
นางสาวกชมาศ ด่อนหมากหยิบ

6312125036
นางสาวกณิกนันท์ นิลทับ

6312125037
นางสาวกสมา วิสิฐผล

6312125039
นางสาวกุหลาบ ฤทธิชัย

6312125040
นางสาวเกศฎาพร การกิ่งไพร

6312125042
นางสาวณัฎฐณิชา ตุ้ยขม

6312125044
นางสาวทิพย์สุดา อ่อนปัสสา

6312125045
นางสาวธนาพร จำปาแก้ว

6312125046
นางสาวธัญญารัตน์ เกตุคง

6312125047
นางสาวนุชศรา เหล่าภักดี

6312125048
นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง

6312125049
นางสาวผกามาศ โสประดิษฐ์

6312125050
นางสาวพฤกษา หิมโสภา

6312125051
นางสาวภัทรธิดา ภาละบาล

6312125052
นางสาวภัทรธิดา มณฑาทอง

6312125053
นางสาววรรณนิภา สงขัย

6312125054
นางสาววรรณภา พวงทอง

6312125055
นางสาววรรณภา หิรัญรัตน์

6312125056
นางสาววิรุฬกานต์ กันดก

6312125058
นางสาวสุชนดา เทียนศรี

6312125059
นางสาวสุทธาพร ปานศรี

6312125061
นางสาวสุภัทรา สิงห์กรณ์

6312125062
นางสาวอรพรรณ ฉิมมา

6312125063
นางสาวอรรถรส แพงแก้ว

6312125064
นางสาวอลิษา บรรจง

6312125065
นางสาวอัจฉรา วิลาสไผ่เงิน

6312125066
นายกฤษฎา พึ่งบุญเรือง

6312125067
นายอภินัทธ์ แม้นชล