มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312108001
นางสาวกชกร แก้วเขียว

6312108002
นางสาวกัญญารัตน์ วันเที่ยง

6312108003
นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมต่อ

6312108004
นางสาวชลธิชา ฟักแฟง

6312108005
นางสาวณริพร คำชู

6312108006
นางสาวณัฐสุดา เอียดเสถียร

6312108007
นางสาวณิชกุล บ่างศรีวงษ์

6312108008
นางสาวทัศนีย์ อินจันทร์

6312108009
นางสาวธนพร ชูดอกไม้

6312108010
นางสาวธิดารัตน์ ศิริพรม

6312108011
นางสาวนภัสรัญชน์ สงเจริญทรัพย์

6312108013
นางสาวปนัดดา ทองห่อ

6312108014
นางสาวประภัสสร สืบเผ่า

6312108015
นางสาวพัชรา คีรีปิติ

6312108016
นางสาวภิญาภรณ์ เพ็งภักดี

6312108017
นางสาวราตรี ทรัพย์เมฆ

6312108018
นางสาววรรณนิภา สุขมั่น

6312108019
นางสาววุฒิพร กันอินต๊ะ

6312108020
นางสาวศิวพร เย็นใจ

6312108021
นางสาวสุชัญญา จันทะโพธิ์

6312108022
นางสาวสุทธิดา เลี่ยมประเสริฐ

6312108023
นางสาวสุนิสา จันทร์จับ

6312108025
นางสาวสุมิตา ชื่นบางบ้า

6312108026
นางสาวสุเมธา สิงห์โต

6312108027
นางสาวอริศรา คงฤทธิ์

6312108028
นายจตุพล เจนจบ

6312108029
นายจารุวิทย์ ปันปวง

6312108030
นายจิรายุ มุสิกา

6312108031
นายเจษฎากร ขำใจ

6312108032
นายณัฐพงศ์ บัวป้อม

6312108033
นายภาคิน แสนปัญญา

6312108034
นายสฤษฎ์พงศ์ คงแท้

6312108035
นายสิงหไกร กรุงเกตุ