มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563

6312103001
นางสาวกัญญารัตน์ กันตีฟอง

6312103002
นางสาวกัลยรัตน์ แสนเรืองเดช

6312103004
นางสาวกีรติกร พุทธเกษม

6312103005
นางสาวจีรพรรณ อ่อนปัสสา

6312103006
นางสาวชวิศา กันยาประสิทธิ์

6312103007
นางสาวดวงสุดา หมื่นนะลัน

6312103008
นางสาวทัดติการณ์ อุดมดอกไม้

6312103009
นางสาวนภสร ปุ๊ดตัน

6312103010
นางสาวนภาวรรณ มาคำ

6312103011
นางสาวปวีณ์สุดา ยศคำแหง

6312103012
นางสาวพรนัชชา พลาพล

6312103013
นางสาวพรรณพฤกษา พันธุ์อ่อน

6312103014
นางสาวพรรณพัชร อนุรักษ์สาคร

6312103015
นางสาวพัชรินทร์ กระแสสุวรรณกุล

6312103016
นางสาวพัชรินทร์ วาสณกุล

6312103017
นางสาวพัดชา ฤาชัย

6312103018
นางสาวพิชชาภา แอดแฮด

6312103019
นางสาวมาลี แสงท้าว

6312103020
นางสาวสิริวิมล แซ่ย้าง

6312103021
นางสาวสุชัญญา ทองดอนขอ

6312103022
นางสาวสุนิตา เรืองจุ้ย

6312103023
นางสาวสุภารัตน์ กมลปราณี

6312103024
นางสาวสุรัสสา แก้วหล้า

6312103025
นางสาวอภินันต์ ทรงคะรักษ์

6312103026
นางสาวอันนา วงศ์วิริยพาณิชย์

6312103027
นายจักรวัฒน์ คำภี

6312103028
นายณัฐวุฒิ จันทาบ

6312103029
นายเทวินทร์ บุญเพชร

6312103030
นายนครินทร์ ถิ่นน้ำใส

6312103031
นายยงยุทธ เทียมภูเขียว

6312103067
นางสาวยานี แซ่สง